آرد سبوس گرفته
(18%)

آرد ماکارونی
(درجه 1)

آرد سبوس گرفته
(15%)

آرد قنادی
(نول)

آرد سبوس گرفته
(7%)

آرد ستاره
(درجه 1)

تولید سبوس
(درجه 1)

آرد ستاره
(درجه 2)